ورود

ورود

چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره با حضور اعضاء در دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه اعضای هیأت مدیره ضمن انتخاب آقای عبدالرضا حمیدی بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره، نسبت به بررسی تکالیف مجمع عمومی اخیر به گفتگو پرداختند. در ادامه این جلسه گزارش بیست و سومین نمایشگاه نفت تهران ارائه شد. در این گزارش آمده است که مجری نمایشگاه مذکور لیست 264 شرکت را که آمادگی خود را با درج علامت تحت لوای انجمن اعلام نموده بودند ، در اختیار انجمن قرار داده که تعداد 225 شرکت از سوی انجمن بعنوان شرکت های عضو و مجاز حضور در نمایشگاه به مجری معرفی شدند.
بر اساس محدودیت های نمایشگاهی از 225 شرکت، 193 شرکت در سالن های میلاد، 6 ، سری 25و 26، 27 ، 10 و 11 ،12 و 13 و 38 توسط مجری جانمایی شده اند. گفتنی است بیشترین فراوانی جانمایی با 155 شرکت در سالن های میلاد و 20 شرکت در سالن 27 صورت گرفته است. همچنین در این گزارش آمده است که تعداد 32 شرکت امکان حضور در نمایشگاه را پیدا نکردند که انجمن در تلاش است تا بعنوان لیست انتظار و اولویت ثبت نام مجری نسبت به جانمایی آنها اقدام نماید. بر اساس این گزارش، در نمایشگاه مذکور 85% اعضای انجمن در سطح نمایشگاه جانمایی شدند.
در ادامه اعضای هیأت مدیره از پیچیده شدن فرآیند ثبت نام و جانمایی و محدود شدن انجمن ها و نیز پراکندگی شرکت عضو در سالن ها ابراز گلایه نموده و مقرر شد مراتب به وزارت نفت منعکس شود.

Go to top