ورود

ورود

"آخرین مهلت"

آگهي ارزيابي صلاحيت مناقصه‌گران وزارت نفت (فهرست بلند منابع يكپارچه دستگاه مركزي)

 به اطلاع عموم اعضای محترم انجمن می رساند که دومین مرحله از فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران وزارت نفت جهت رونق بخشي به توليدات داخلي و اجراي كامل سياست هاي محوري دولت در حمايت از ساخت داخل اعلام گردیده است. این سامانه نظر به ضرورت برخورداري از زيرساخت متمركز در مدل معماري ابلاغي استقرار سامانه تامين كالاي وزارت نفت به شماره 58198-1/28 مورخ تاريخ 91/2/27شامل منابع واحد سازندگان و تامين كنند گان تحت نظارت دستگاه مركزي ( وزارت نفت )حسب قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي مربوطه و استفاده از قوانين و ارزيابي هاي يكنواخت و كدينگ يكپارچه اقلام به منظور حفظ وحدت رويه واحد منابع واحد سازندگان و تامين كنندگان دستگاه مركزي وزارت نفت تحت نظر مديریت سامانه تامين كالاي صنعت نفت با چارچوب تعيين شده در ذيل انجام وظيفه می نماید:
با عنايت به آمادگي بخش هايي از سامانه تامين كالاي وزارت نفت، بر اساس آيين نامه اجرايي بند ( الف ) ماده 26 قانون برگزاري مناقصات شركت هاي تامين كننده كالا و سازندگان ، تسهيلات لازم جهت ورود به فهرست بلند منابع واحد وزارت نفت در بستر امن سامانه را دريافت و نسبت به خود اظهاري، دريافت امضاي الكترونيكي و اخذ شناسه ملي اقدام نموده و همچنين آيين نامه هاي اجرايي جهت استفاده برخط از فهرست منابع واحد سازندگان و تامين كنندگان توسط مديريت هاي ذيربط در شركت هاي اصلي و تابعه وزارت نفت تهيه می گردد.
مسئوليت تهيه و انتشار فهرست بلند از سوي دستگاه مركزي به عهده واحد منابع واحد سازندگان و تامين كنندگان دستگاه مركزي وزارت نفت بوده و حسب تشخيص آن مديريت شوراي عالي بررسي منابع وزارت نفت به عنوان كميته فني بازرگاني دستگاه مركزي موظف به انجام همكاري موثر در تهيه فهرست بلند واحد سازندگان و تامين كنندگان دستگاه مركزي ( وزارت نفت ) مي باشد.
منابعي كه قبلا مورد ارزيابي قرار گرفته اند و از سوي هيچ يك از شركت هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت رد صلاحيت نگرديده اند و صلاحيت آنها مطابق معيارهاي ارزيابي به قوت خود باقي است ، پس از انتشار آگهي ارزيابي صلاحيت و خود اظهاري در سامانه، كماكان در فهرست بلند دستگاه مركزي قرار خواهند داشت  و پس از تهيه فهرست بلند واحد دستگاه مركزي چنانچه منابع جديدي توسط هريك از شركت هاي اصلي و فرعي مورد شناسايي ، بررسي و ارزيابي قرار گرفته باشد بايد از طريق مدير سامانه شركت اصلي ذيربط اعلام تا در صورت تاييد به فهرست بلند افزوده شود.
معاونين محترم وزير و مديران عامل چهار شركت هاي اصلي وتابعه ، همكاري هاي لازم جهت تحقق موارد فوق و همچنين ارائه اطلاعات منابع تاييد شده فعلي تامين كنندگان و سازندگان ذيربط را با استفاده از بستر نرم افزاري سامانه تامين كالاي وزارت نفت به عمل خواهند آورد.
لذا خواهشمند است برای کسب اطلاعات بیشتر سامانه تأمین الکترونیکی کالای نفت به آدرس : ep.mop.ir مراجعه نمایید.

و یا با کلیک بر روی این تصویر همین جا و یا در صفحه اصلی سایت انجمن مستقیماً به سامانه وارد و به بخش فراخوان مراجعه نمایید. 

متن آگهی :

Go to top