ورود

ورود

اولین جلسه هیأت مدیره در سال جدید، صبح روز دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه با بحث و تبادل نظر در خصوص اهم برنامه های هیأت مدیره  آغاز شد؛ با تصویب این برنامه ها در مجمع، نمایندگان اعضاء ضمن تقسیم وظایف، مشارکت و همفکری کمیسیونها را در تحقق برنامه های سال پیش رو مورد تأکید قرار دادند. در اين راستا کمیسیونهای سه گانه نیز با تعیین خوراک فکری همسو با انتظارات هیأت مدیره در جهت اهداف مشترک گام برخواهند داشت. در این جلسه گزارشی از بیست و سومین نمایشگاه نفت و گاز تهران نیز ارائه و مقرر شد تا با كيفيت و محتواي غني برگزار شود.

Go to top