ورود

ورود

بررسی چالش های شرکتهای صنعتی عضو در چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره ؛
در ابتدای این جلسه اعضای هیأت مدیره ضمن تشکر از شرکتهایی که علیرغم تمامی مشکلات، به دعوت هیأت مدیره جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه (27 دیماه) پاسخ مثبت دادند، به پاس سپاسگزاری و ارج نهادن به فعالیتهای تشکلی، 10 امتیاز ویژه برای این شرکتها جهت حضور در نمایشگاه آتی نفت تهران را تصویب نمود.

معوقات و تسهیلات بانکی، بیمه های اجتماعی، دارایی، مطالبات و ارجاع کار از جمله مشکلاتی هستند که با پیگیری مکرر نمایندگان انجمن از مسئولین ذیربط ، اکنون طی توافق با مشاور ارشد صنعتی وزارت نفت قرار است در کمیته ملی رفع موانع تولید بررسی و رفع گردد. گفتنی است قرار است با برنامه ریزی انجمن هر یک از شرکتهای متقاضی بحرانی بطور منظم در جلسات کمیته مشترک حضور یابند تا در حضور مسئولین به مشکلات آنها رسیدگی شود. مطالبات سازندگان از حوزه کارفرمایی و پیمانکاران نیز موضوع دیگر این جلسه بود که با همراهی اعضاء توسط دبیرخانه دسته بندی و پس از رأی هیأت مدیره گزارش آن در اختیار معاون وزیر نفت قرار گرفت. در ادامه موضوع ضرورت استفاده از ظرفیت و توان سازندگان در طرحهای فعال کشور مورد بحث قرار گرفت و ضمن اذعان بر عدم اجرای قانون حداکثر ، پیگیری این امر از کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفت. گفتنی است در این راستا رصدطرحهای بالقوه و بالفعل و نظارت بر توزیع تجهیزات آن بصورت طراحی سامانه هوشمند از جمله برنامه های آتی هیأت مدیره قرار گرفت.  در ادامه این نشست گزارش نمایشگاههای اخیر از جمله عسلویه، کیش و برنامه ریزی استفاده حداکثری از دفتر استصنا در مجتمع گاز پارس جنوبی ارائه  شد. در پایان این جلسه گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه مطابق ماموریت مندرج در اساسنامه پرزنت شد

Go to top