ورود

ورود

 

اولين خبرنامه دوره هاي آموزشي

 

در راستاي ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي مورد نياز فعالين صنعت نفت و در جهت تحقق يكي از برنامه هاي عملياتي در دست انجمن و برآورده سازي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان شركتهاي عضو با كيفيت برتر ، انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران در نظر دارد تا با طراحي،تدوين محتواي آموزشي و اجراي دوره هاي آموزشي ـ كاربردي (وي‍ژه صنعت نفت)، در دو سطح مديران و كارشناسان ، گامي مؤثر در زمينه افزايش سطح رضايتمندي اعضاء بردارد.

كميسيون بازرگاني در عصر پانزدهمين روز فصل زمستان  با مشاركت ياران هميشگي خود تشكيل جلسه داد. گزارش تعاملات اتاق فروش با حوزه كارفرمايي موضوع آغازين اين جلسه بود

صفحه321 از321

Go to top