ورود

ورود

 

 

جلسه اتحاد سه انجمن نفتی ایران در غرفه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزاری شد.
این تفاهم نامه فی مابین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(استصنا)، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران(ستصا) ، انجمن سازندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی و انجمن سازندگان جاذب و کاتالیست ایران در حاشیه نمایشگاه نفت اهواز در غرفه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد
انی اتحاد در جهت ایجاد گفتمان مشترک با رویکرد بهبود فضای کسب و کار کلیه اعضای تحت پوشش خود منعقد شد.
دیدار های فصلی و تهیه مطالب و موضوعات کاری مشترک در این تفاهم نامه میان سه انجمن صنعتی و نفتی تاکید شد.

Go to top