ورود

ورود

تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت
آیین نامه اجرایی ماده(20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در ارتباط با بدهکاران‌ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت، ابلاغ شد.
بدینوسیله تبصره (1) ماده (20) قانون مذکور مرتبط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:
«گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.»
در راستای اجرای ماده قانونی فوق الاشاره، آيين نامه اجرايي مربوطه (موضوع تصویب نامه شماره 58955/ت52080 هـ مورخ 11/5/1394 هیات وزیران و نامه شماره 63550/52080 مورخ 19/5/1394 دبیر هیات دولت) طي بخشنامه شماره 1004/60 مورخ 19/5/1394 و نامه عمومي شماره 129711/94 مورخ 21/5/1394 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد و در حال حاضر ‌به عنوان پيوست شماره (54-3) مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي «تسهيلات ارزي» در پايگاه اينترنتي اين بانک به نشاني  http://www.cbi.ir  قابل دسترسي است.

Go to top