ورود

ورود

کمیسیون راهبردی در جلسه عصر روز سه شنبه نهم آبانماه، ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص ارزیابی اعضاء، هدف از این امر را ارتقاء توانمندی و شناسايي پتانسيل هاي  سازندگان عضو دانستند. گفتنی

است  کمیته ارزیابی قرار است  با بهره گیری از مدل های ارزیابی معتبر بین المللی و ارتباط با مسئولین ساخت داخل وزارت نفت و صنايع استراتژی مشخصی را تدوین و آنرا اجرايي نمايند. بازنگری سند استراتژی انجمن  و بررسي آيين نامه پایش عملکرد اركان انجمن به منظور تطابق فعالیت ها و استخراج مغايرت ها دیگر مبحث این جلسه  بود كه نظرات كارشناسي گوناگوني را به دنبال داشت.

Go to top