کمیسیون راهبردی 20 آوریل 2020

کمیسیون راهبردی

کمیسیون راهبردی این کمیسیون با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن، از طریق تدوین آيين نامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرایی انجمن و ارتقاء سطح آموزشي و فنی اعضاء،  توسعه فرهنگ کارگروهی و  استقرار سيستم هاي مدیریت کیفیت انجمن را دنبال می نماید. تدوین استراتژی، اهداف و برنامه های عملیاتی کمیسیونها […]

کمیسیون ها
چیزی یافت نشد !