گفتگوی چند تن از اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با مدیران انجمن در حاشیه دومین روز چهاردهمین نمایشگاه بین المللی و و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز