مجید محمدپور-رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)-چرایی نام گذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید توسط مقام معظم رهبری و تاکید کلیه ارکان اصلی کشور به اهمیت توجه به تولید داخل، بیانگر واقعیتی است که درشرایط فعلی تنها راه خروج کشور از  مشکلاتی مانند ابهام در آینده برجام، نوسانات نرخ ارز، اشتغال جوانان، تعطیلی کارخانجات و سایر تبعات ناشی ازتحریم های ظالمانه  و این جنگ ظالمانه وتمام عیاراقتصادی که بر علیه این کشور شکل گرفته، تمرکز بر تولید داخل و شرکتهای نوآور و خلاق ایرانی است . 

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران  در طول  دودهه  گذشته و در سایه تلاش جمعی با ایجاد بزرگترین خوشه صنعتی در حوزه صنعت نفت و گاز کشور  متشکل از  ۸۰۰ شرکت،  هر روز  بر سطح توانمندی های خود افزوده و در مسیر دستیابی به تکنولوژی های نوین و تعمیق سطح ساخت داخل  محصولات گام برداشته و هم اکنون  به سطوح دانش و فناوری  طراحی و ساخت سهم عمده ای از محصولات مورد نیاز صنایع نفت و گاز کشور نایل شده است . بررسی سالهای  گذشته و ساخت پیچیده ترین تجهیزات مورد نیاز کشور در حوزه نفت و گاز که روزگاری به عنوان آمال و آرزو مطرح بوده، حکایت از توانایی، خلاقیت و خودباوری صنعتگرانی داشته که اثبات نموده اند شرکتهای ایرانی آماده اند جهش تولید را رقم زده و در  رفع مشکلات اساسی کشور نقش سازنده ای ایفا نمایند . ولیکن تجربه سالهای گذشته نشان داده برای رسیدن به این هدف بزرگ، آمادگی و از خود گذشتگی شرکتهای تولیدکننده ایرانی لازم بوده ولی به تنهایی کافی نیست.

در سال گذشته هرچند اقداماتی توسط نهادهای تصمیم گیری، قانون گزاری و تاثیرگذار در تولید درجهت نیل به هدفگذاری انجام شده صورت گرفت ولیکن همگی اذعان دارند که این فعالیتها کافی نبوده و بایستی با تمرکز بیشتری به مبحث تولید پرداخت . هنوز با تعداد زیادی از قوانین و مقررات  ضد تولید در حوزه های  بانک  ، بیمه  ، مالیات درکشور  و دستورالعمل های پیچیده در حوزه کارفرمایی مواجه هستیم که کاربرد برخی از آنها  نه تنها در شرایط کنونی که شرایط  جنگ اقتصادی بوده بلکه  حتی در زمان صلح و آرامش کشور نیز منقضی گردیده  است. لذا اعتقاد و باور قلبی داریم  جهش در تولید محقق نمی گردد مگر با تغییر تفکر در نهادهای تصمیم گیری و قانون گذاری ، در حوزه کارفرمایی و همچنین تولیدکنندگان .

تغییر تفکر درنهادهای تصمیم گیری و قانون گذاری  از  تکیه به  قوانین  و بورکراسی های پیچیده اداری  ، به درک شرایط جنگ اقتصادی و بازنگری قوانین و مقررات مطابق شرایط کنونی کشور در راستای رفع موانع تولید و تحریک تقاضا در بازار؛ به طور مثال بازنگری در  نرخ بالای تسهیلات، روش های اخذ مالیات و ارزش افزوده و…

همچنین تغییر تفکر در حوزه کارفرمایی از توجه و تکیه  به شرکت های خارجی  و رفتار تبعیض آمیز بین شرکتهای خارجی و داخلی به بهانه رعایت قوانین و مقررات، به  اعتماد به شرکتهای داخلی و رفتار عادلانه با شرکتهای ایرانی؛ به طور مثال اخذ انواع تضامین شرکت در مناقصه، پرداخت پیش پرداخت و حسن انجام کار ، عدم پرداخت مطالبات سازندگان داخلی و… در مقایسه با شرکتهای خارجی که هیچیک از شرایط فوق برای آنان رعایت نمی گردد !

و البته تغییر تفکر در سازندگان داخلی از توقع حمایت بی چون و چرا توسط حوزه کارفرمایی به افزایش سطح دانش و تکنولوژی و  قدرت رقابت با شرکتهای خارجی .

امید وافر داریم، درسال جدید که بهار زیبا با آمدنش، سیاهی و آلودگی ها راشسته و پاک می نماید ،  تغییرات اساسی در حوزه های فوق صورت پذیرفته و  شاهد شسته شدن چشم ها و عینک های تردید و ابهام از اعتماد به کارآفرینان ایرانی باشیم  و  هر چه سریعتر  موانع تولید ، اشتغال و ثروت آفرینی در کشور ، برطرف گردد .