سی و پنجمین نشست اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران امروز صبح ۹۹/۲/۲۱ در دبیرخانه استصنا برگزار شد.
در این جلسه گزارش عملکرد کارگروه های مشترک انجمن با چهار شرکت اصلی و حوزه های کارفرمایی و سایر تشکل های همکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.