سی و هفتمین نشست اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران روز گذشته در دبیرخانه استصنا برگزار شد و در این جلسه، گزارش ملک انجمن، روسای کارگروههای مشترک استصنا  و حوزه کارفرمایی انتخاب شدند و در ادامه گزارش پروژه پارک نوآوری و فن آوری رازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.