سیزهمین جلسه کمیسیون بیمه، مالیات و سرمایه در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شددر این جلسه اعضا در خصوص چگونگی بهرهمندی از مشاورین بیمه، مالیات و تامین سرمایه به بحث و گفتگو پرداختند.