حضور مهندس سهیلی مدیر بازرگانی spgcدر غرفه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در چهارمین روز نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در شیراز