📌📌حضور مدیرمهندسی و بازرگانی شرکت پالایش نفت شیراز در غرفه انجمن استصنا در حاشیه سومین روز چهاردهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی