سومین جلسه هم اندیشی تاسیس شرکت تامین تجهیزات استصنا در دبیرخانه انجمن برگزار شد. در این جلسه پیرامون موارد کلیدی نظیر منافع انجمن، سقف و کف سهام و همچنین شرایط اصلی سهامداری مذاکره شد.