تجهيزات ثابت به تجهيزاتي گفته ميشود كه در حين كار و بهره برداری، كامالً ثابت باشند. از جمله این تجهيزات ميتوان به
راكتورها، مبدلها، فيلترها، مخازن تحت فشار و … اشاره كرد. این گونه تجهيزات تنها تحت تأثير عواملي همچون فشار داخلي، فشار
خارجي، وزن، انقباض و انبساط و تنشهای حرارتي قرار دارند و بر خالف تجهيزات دوار هيچ گونه قطعه یا بخش متحركي در آنها
وجود ندارد.

 

لیست اعضا تجهیزات ثابت