جهت دانلود

اساسنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

اینجــــــا_کلیک_کنید

 

 

جهت دانلود الحاقیه اساسنامه 

اینجــــــا_کلیک_کنید